Neuroflow jest treningiem usprawniającym procesy komunikowania i uczenie się dziecka.

,,Neuroflow ''- Zaburzenia przetwarzania słuchowego (ang. Audytory Procesing Disorder, APD) to nieprawidłowości w przetwarzaniu słuchowym na poziomie neuronalnym niewynikające z zaburzeń funkcji poznawczych i językowych. APD stanowi zespół objawów wynikających z rożnego typu zaburzeń w obrębie ośrodkowej części układu słuchowego i występuje pomimo prawidłowej czułości słuchu. APD określa się jako niemożność pełnego wykorzystania słyszalnego sygnału akustycznego przy prawidłowym jego odbiorze w strukturach obwodowych. Podsumowując zaburzenia przetwarzania słuchowego można określić jako brak umiejętności zrozumienia tego co przekazało ucho.

Według American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) przetwarzanie informacji słuchowej w ośrodkowym układzie nerwowym obejmuje następujące mechanizmy słuchowe:

 • lokalizacja i lateralizacja dźwięku
 • słuchowe różnicowanie dźwięków
 • przetwarzanie czasowe dźwięków, w tym: analiza (rozdzielczość) czasowa, maskowanie czasowe, integracja czasowa bodźców, percepcja kolejności bodźców
 • rozumienie mowy w obecności sygnału zakłócającego (np. szumu)
 • rozumienie mowy zniekształconej

Występowanie zaburzeń APD można stwierdzić, gdy przynajmniej jeden z tych procesów przebiega nieprawidłowo.
 

Neuroflow- Aktywny Trening Słuchowy

Przyczyny zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD)

Istnieją trzy kategorie APD ze względu na etiologię:

 • Rozwojowe - obserwuje się u dzieci, których badania audiometryczne wskazują iż słuch jest prawidłowy i u których nie stwierdzono innej przyczyny zaburzeń słuchu ani czynników ryzyka. U niektórych osób z tej grupy APD może utrzymywać się w okresie dorosłości.
 • Nabyte - prawdopodobnie przyczyną APD są wydarzenia w okresie płodowym i po urodzeniu tj. urazy neurologiczne(mikrouszkodzenia), wcześniactwo, wylewy do ośrodkowego układu nerwowego, wysoki poziom bilirubiny, cytomegalia, toksoplazmoza, infekcje (np. grypa).
 • Wtórne do niedosłuchu - są to przypadki uszkodzenia słuchu w tym przejściowe uszkodzenia słuchu po jego ustąpieniu np. wysiękowe zapalenie ucha środkowego, nadmiernie przerośnięty migdałem gardłowy. Mechanizm powstania zaburzeń wynika z deprywacji słuchowej w okresie dynamicznego rozwoju funkcji słuchowych we wczesnych latach życia. Istotny wpływ będzie miało tutaj brak wychowania słuchowego, szum informacyjny wywołany m.in. nadmiernym korzystaniem z urządzeń elektronicznych, nadmierną stymulacją wzrokową.

To zagadnie jest stosunkowo nowe i mało znane zarówno dla rodziców jak i osób pracujących z dziećmi z trudnościami w uczeniu się, zaburzeniami rozwoju mowy, opóźnionym rozwojem mowy.

Obserwuje się współwystępowanie zaburzeń przetwarzania słuchowego z innymi zaburzeniami tj. dysleksja, ADHD, ADD, specyficzne zaburzenia językowe, zaburzenia ze spektrum autyzmu.Bardzo ważne jest postawienie prawidłowej diagnozy i udzielenie dziecku specjalistycznej pomocy w formie indywidualnie dobranego programu terapii, która poprawi u niego przetwarzanie słuchowe, komunikowanie i uczenie się.

W diagnozie dziecka w zależności od wieku wykonuje się testy, do których zalicza się:

 • test rozumienia mowy w szumie
 • test sekwencji częstotliwości (FTP)
 • test wykrywania przerw przerw w szumie (GDT)
 • test rozdzielnouszny (DDT)

Szczegółowa analiza tych testów pozwala na zakwalifikowanie dziecka do jednego z profilów klinicznych APD, a także zastosowanie odpowiedniego procesu terapeutycznego.
 
Profile kliniczne zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD):

 • zaburzenia fonologiczne i percepcji czasowych aspektów dźwięku
 • zaburzenia uwagi i słyszenia w hałasie
 • zaburzenia wymiany informacji pomiędzy półkulami przez ciało modzelowate

Każdy z przedstawionych podtypów APD różni się objawami oraz sposobami terapii:

 • Zaburzenia słyszenia na poziomie fonologicznym są klasyczną postacią ośrodkowych (centralnych) zaburzeń słuchu. Głównym źródłem trudności są zaburzenia identyfikacji, różnicowania i zapamiętywania cech akustycznych dźwięków mowy oraz trudności w rozumieniu mowy w hałasie. Osoby z tego typu zaburzeniami przejawiają problemy w różnicowaniu fonemów (głosek), co przekłada się na trudności w czytaniu i pisaniu oraz często współwystępujące wady wymowy. Przyczyną tego typu zaburzeń jest nieprawidłowe funkcjonowanie struktur nerwowych zlokalizowanych w lewym płacie skroniowym. Problem ze zrozumieniem mowy w hałasie wynika głównie z nieprawidłowej percepcji zmian wysokości dźwięku, a nie problemów z koncentracją uwagi.
 • Zaburzenia uwagi słuchowej objawia się dużymi trudnościami w rozumieniu mowy w niekorzystnych warunkach akustycznych (hałasie), szczególnie gdy równocześnie mówi kilka osób. Charakterystyczne dla tego podtypu są także trudności z dłuższym utrzymaniem uwagi, impulsywność oraz zaburzona krótkotrwała pamięć słuchowa. U tych dzieci często rozpoznawane są współistniejące zaburzenia uwagi (ADD) lub zaburzenia uwagi z nadreaktywnością (ADHD).
 • Zaburzenia integracji przejawiają się trudnościami w zadaniach wymagających dobrej współpracy prawej i lewej półkuli mózgowej, takich jak: rozumienie ze słuchu, rysowanie, pisanie, czytanie, taniec oraz wykorzystanie i stosowanie prozodycznych cech mowy. Przyczyną tych problemów jest niedojrzałość lub uszkodzenie łączącego prawą i lewą półkulę mózgu ciała modzelowatego (spoidła wielkiego mózgu), a także połączeń pomiędzy mózgiem i móżdżkiem.

Celem postępowania terapeutycznego jest poprawa sprawności wyższych funkcji słuchowych.

Objawy obserwowane u dziecka z APD:

 • na krótki czas utrzymuje uwagę, szybko rozprasza się, wyłącza
 • łatwo się męczy podczas czynności wymagających długotrwałego słuchania, długich rozmów, trudności te nasilają się w hałaśliwym otoczeniu
 • ma trudności z określeniem kierunku, z którego dobiega głos
 • w reakcji na głośny, niespodziewany hałas często jest przestraszone i zdenerwowane, zakrywa uszy aby zmniejszyć jego odbiór
 • jest nadwrażliwe na niektóre dźwięki
 • mimo uważnego słuchania ma duże trudności z rozumieniem, rozumieniem i zapamiętaniem długich, skomplikowanych poleceń, instrukcji słownych, szczególnie tych wymagających realizacji jakiś czas później
 • często prosi o powtórzenie informacji
 • ma trudności z konstruowaniem płynnych wypowiedzi, brakuje mu słów podczas wypowiedzi, jego słownictwo jest ubogie- jego mowa jest monotonna
 • ma trudności z nauka wierszy na pamięć, piosenek, z liczeniem, nauka tabliczki mnożenia, posługiwaniem się alfabetem, z zapamiętaniem dni tygodnia i miesięcy, dat, godzin, adresów oraz numerów telefonów
 • wolno reaguje na informacje słuchowe, jakby potrzebowało więcej czasu na przyswojenie i przetworzenie usłyszanej informacji
 • źle funkcjonuje w hałaśliwym otoczeniu w dużej grupie, w pomieszczeniach o dużym pogłoskę jak klasa szkolna, a znacznie lepiej w sytuacji 1 na 1
 • w szkole pozostaje na uboczu, ma niską samoocenę
 • ma trudności w różnicowaniu podobnie brzmiących dźwięków mowy jak np. p/b, k/g, t/d i blednie je zapisuje
 • ma trudności w prawidłowym pisaniu, ortografii, czytaniu
 • myli podobnie brzmiące wyrazy

Czy wiesz, że obecne badania wskazują, że zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD) współwystępują u 30% dzieci z dysleksją, 50% dzieci ze specyficznymi zaburzeniami rozwoju językowego SLI, 50% dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce LD.

Dla kogo terapia Neuroflow?

 • Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy jest metoda opracowaną dla dzieci z Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego (APD)  oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 r.ż.
 • Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy jest opartą na aktualnych badaniach naukowych metodą terapii, która zawiera moduły ćwiczeń odpowiadające potrzebom każdego z profili klinicznych APD.
 • Dlatego też rodzaje ćwiczeń są zróżnicowane w zależności od tego, do jakiego podtypu klinicznego APD dziecko zostało zakwalifikowane oraz od wieku dziecka.
 •  Program jest dostosowany do różnych  poziomów rozwojowych: dzieci w wieku przedszkolnym, młodszym szkolnym, szkolnym i do młodzieży oraz dorosłych i osób starszych z uwzględnieniem osób z niedosłuchem.

Na czym polega terapia? Ile trwa?

 • Terapia odbywa się w domu pacjenta, w cichym pomieszczeniu , o stałej, dogodnej porze ( nie zalecane przed snem), pod nadzorem jednego z rodziców. Program ćwiczeń przygotowany jest przez zespół specjalistów w ciągu 7 dni roboczych.
 • Lub w gabinecie terapeuty/ w poradni, pod kontrola terapeuty.
 • Podzielony jest na 3 etapy, trwające od 8 tyg. do 9 tygodni.
 • Każdy etap treningu poprzedzony jest diagnozą, na podstawie której przygotowany jest indywidualny program ćwiczeń Neuroflow.
 • Sesje maja miejsce 3x w tygodniu, przy czym każda z nich trwa ok 25-30 min. Cały trening trwa od 12 do 24 tygodni.
 • Diagnozy prowadzą certyfikowani Providerzy Treningu Neuroflow ATS, którzy ukończyli specjalistyczne szkolenie, uprawniające do pracy tą metodą.

Jakie są korzyści z treningu Neuroflow? 

 • usprawnia rozumienie zdań złożonych, dłuższych poleceń
 • poprawia ukierunkowanie i wydłużenie uwagi słuchowej, co przekłada się na lepsze rozumienie mowy w hałasie, a w praktyce skutkuje lepszym słyszeniem nauczyciela na tle szumu klasy
 • wydłuża pamięć słuchową
 • poprawia przetwarzanie słuchowe i językowe
 • poszerza wiedzę leksykalną, syntaktyczną
 • doskonali sprawność narracyjną – umiejętność budowania wypowiedzeń, wzmacnia prozodię, wyrazistość artykulacyjną
 • poprawia umiejętności komunikacyjne – umiejętność uważnego słuchania, nadawania komunikatów
 • poprawia różnicowanie dźwięków mowy, usprawnia percepcję mowy – słuch fonematyczny/fonemowy, pamięć słuchową wyrazów – wzorce słuchowe wyrazów
 • wzmacnia relacje – kontakty interpersonalne

Czy warto?

To pytanie nurtuje wielu rodziców. Trening Neuroflow jest unikalna metodą na zdecydowana poprawę efektów osiąganych przez dziecko w szkole. Poprawa umiejętności słyszenia ma też kluczowe znaczenie dla nawiązywania poprawnych relacji z rówieśnikami. Z tego powodu warto skonsultować się ze specjalista Neuroflow, aby wybrać odpowiedni moduł dla swojego dziecka.